Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin về đội ngũ GV, NV

Cập nhật lúc : 09:59 28/06/2016  

Đội ngũ CBGVNV Trường Mầm non Hoa Anh Đào

Tập thể CBGVNV Trường Mầm non Hoa Anh Đào
Tập thể CBGVNV Trường Mầm non Hoa Anh Đào

1. Đội ngũ CBGVNV

- Tổng số CBGVNV:  16 người  (Hợp đồng lao động:  16 người)

Trong đó:

          + Hiệu trưởng:  01 người

          + Phó hiệu trưởng:  01 người

          + Giáo viên:  11 người

          + Nhân viên:  03 người

- Giáo viên lớp mẫu giáo:  08 GV/ 4 lớp                

Trong đó:  GV lớp MG 5 tuổi:  02 GV/ 1 lớp                 

- Giáo viên lớp nhà trẻ:  03 GV/ 1 nhóm  

2. Trình độ đào tạo

- Hiệu trưởng:  Trên chuẩn: 01 người

- Phó hiệu trưởng: Đạt chuẩn:  01 người  (hiện đang học đại học)

- Giáo viên:          Trên chuẩn: 09 người

                           Đạt chuẩn:  02 người 

- Nhân viên:          Đạt chuẩn:  03 người

Số lượt xem : 3267