Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Cập nhật lúc : 10:27 21/06/2017  

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè 2017


  

       PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Số: 06/ QĐ-HAĐ         Khuê Trung, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

          Căn cứ quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 về việc thành lập Trường Mầm non tư thục Hoa Anh Đào của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ;

          Căn cứ Công văn số 421/PGDĐT-MN ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè 2017;

          Xét đề nghị của cha mẹ học sinh;

          Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2017 của Trường Mầm non Hoa Anh Đào gồm các Ông (Bà) có tên sau:

          1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu                             Hiệu trưởng                            Trưởng ban

          2. Bà Phạm Thị Bảo Hậu                            Phó hiệu trưởng                      Phó trưởng ban

          3. Bà Phạm Thị Bích Trâm                         Chủ tịch CĐ                            Ủy viên

          4. Bà Trần Thị Hằng                                  Giáo viên                                 Ủy viên

          5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương                  Giáo viên                                 Thư ký

          Điều 2:  Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2017 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý hoạt động dạy và học hè cho đến khi kết thúc.

          Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2017 bắt đầu làm việc từ ngày 02/6/2017 đến hết ngày 31/8/2017.

          Điều 3:  Các bộ phận công tác trực thuộc đơn vị Trường Mầm non Hoa Anh Đào và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

*Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 3;                                                                   - Lưu: VP.  

                       HIỆU TRƯỞNG    


   

   Hồ Thị Minh Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Số lượt xem : 2076