Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Cập nhật lúc : 10:17 21/06/2017  

Quyết định thành lập Ban quản lý thực phẩm bếp ăn hè 2017


PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/ QĐ-HAĐ Khuê Trung, ngày 03 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý thực phẩm bếp ăn hè 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

          Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 của UBND quận Cẩm Lệ về việc thành lập Trường Mầm non Hoa Anh Đào;

          Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường mầm non;

          Căn cứ Công văn số 421/PGDĐT-MN ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè 2017;

          Căn cứ tình hình đội ngũ CBGVNV tham gia làm việc hè 2017 tại đơn vị, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý thực phẩm bếp ăn của Trường mầm non Hoa Anh Đào hè 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

             1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu                          Hiệu trưởng                       Trưởng ban

             2. Bà Phạm Thị Bảo Hậu                        Phụ trách bán trú              Phó ban

             3. Bà Nguyễn Thị Phạm Hồng Vy           Nhân viên CD                   Uỷ viên

             4. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung                           Nhân viên CD                   Ủy viên

             5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương               Giáo viên                          Thư ký

          Điều 2. Ban quản lý thực phẩm bếp ăn có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tiếp nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng các nguồn thực phẩm do các công ty cung ứng thực phẩm giao tại trường trước khi đưa vào sử dụng, chế biến cho trẻ dùng hàng ngày.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:  

- Như điều 1;                                             

- Lưu: HS BĂ.  

HIỆU TRƯỞNG      Hồ Thị Minh Hiếu

 

         

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 2593