Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Cập nhật lúc : 10:09 21/06/2017  

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện VSATTP năm 2017


PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/ QĐ-HAĐ

Khuê Trung, ngày 03 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện VSATTP Hè 2017 

                                                 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

 

          Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 của UBND quận Cẩm Lệ về việc thành lập Trường Mầm non Hoa Anh Đào;

          Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ khoản 4 điều 16 theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường mầm non;

          Căn cứ Công văn số 421/PGDĐT-MN ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè 2017;

          Căn cứ tình hình đội ngũ CBGVNV tham gia công tác bán trú hè 2017 tại đơn vị, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào,

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện VSATTP của Trường mầm non Hoa Anh Đào hè 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

             1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu                          Hiệu trưởng                       Trưởng ban

             2. Bà Phạm Thị Bảo Hậu                        Phụ trách bán trú              Phó ban

             4. Bà Trần Thị Hằng                                Giáo viên                          Ủy viên

             5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương               Giáo viên                          Thư ký

          Điều 2. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện VSATTP hè 2017 có nhiệm vụ kiểm tra công tác bán trú hè tại đơn vị.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

  Nơi nhận:

 - Như điều 1;                                                                                  - Lưu: HS BTr.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hồ Thị Minh Hiếu

 

         

 

 

 

   

Số lượt xem : 1984