Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Cập nhật lúc : 10:32 21/06/2017  

Kế hoạch truyền thông tổng thể về ATTP giai đoạn 2017-2020


PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  42/KH-HAĐ Khuê Trung, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm

của Trường mầm non Hoa Anh Đào giai đoạn 2017-2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-PGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2020, Trường mầm non Hoa Anh Đào xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm tại đơn vị giai đoạn 2017-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật về ATTP với những nội dung và hình thức truyền thông phong phú, đa dạng phù hợp với bậc học mầm non, phù hợp với tình hình của nhà trường và có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng ATVSTP từ các cơ sở cung cấp nguồn thực phẩm đến chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

4. Biểu dương và nhân rộng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Hoạt động truyền thông về ATTP của nhà trường luôn bám sát theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và các đoàn thể chính trị xã hội; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền khác có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Đối tượng truyền thông

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong nhà trường.

2. Nội dung truyền thông

a) Tuyên truyền để CBGVNV, học sinh và phụ huynh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATVSTP, quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATVSTP (hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản, cách đọc nhãn mác sản phẩm; giới thiệu các địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; từ chối sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng, quá hạn sử dụng; phản đối, tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm,…)

b) Phổ biến, tuyên truyền các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về công tác đảm bảo ATVSTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; mô hình, hệ thống quản lý, kiểm soát ATTP; khám sức khỏe cho người trực tiếp chế biến thực phẩm; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; kiểm soát nguyên liệu đầu vào, phụ gia thực phẩm,…)

c) Triển khai thực hiện thông qua các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ATTP.

- Các Nghị định của Chính phủ quy định về việc quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

- Các thông tư liên tịch, thông tư của 03 Bộ: Y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định, hướng dẫn triển khai các nội dung của Nghị định Chính phủ về công tác ATTP.

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác về công tác quản lý ATTP.

d) Tuyên truyền rộng rãi nội dung “10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn:, “5 chìa khóa vàng để có thực phẩm an toàn” và một số nội dung hướng dẫn trong chế biến thực phẩm tránh xung khắc.

3. Hình thức truyền thông

- Phối hợp với các tổ chuyên môn, Công đoàn cơ sở tổ chức truyền thông qua các hoạt động như: sinh hoạt Công Đoàn, sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ nuôi dưỡng, họp Hội đồng sư phạm, họp phụ huynh học sinh.

- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung  vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa,…

- Tuyên truyền với các hình thức hội thi, băng rôn, khẩu hiệu, tư liệu hình ảnh đưa lên website của trường.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm của Trường mầm non Hoa Anh Đào giai đoạn 2017-2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của nhà trường.

- Phối hợp với địa phương tham gia gia các hoạt động truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2020.

- Treo băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại trường học.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho CBGVNV.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về ATTP, vệ sinh cá nhân, văn hóa trong ăn uống cho học sinh vào các hoạt động chăm sóc giáo dục hàng ngày, theo các chủ đề trong năm học.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 20/11 hằng năm về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ mncamle@danang.gov.vn.

 

Trên đây là kế hoạch truyền thông tổng thể về an toàn thực phẩm của Trường mầm non Hoa Anh Đào giai đoạn 2017-2020./.

 

  Nơi nhận:

- Các tổ, bộ phận;

- CBGVNV nhà trường;

-Website nhà trường;   

- Lưu: HS                BĂn.                                                                                   

                    HIỆU TRƯỞNG        
                   Hồ Thị Minh Hiếu

 

Số lượt xem : 1043